Hightlights From
Our Kitchen

ราคาอาหารกล่องกลับบ้าน จะเพิ่มค่าอุปกรณ์ 5 บาทต่อ กล่อง จากราคาที่เห็นบน website ทางร้านบริการส่งฟรีในรัสมี 8 กิโลเมตร ( คิดค่าส่งตามระยะทางจริง หากเกิน ระยะ 8กิโลเมตร)

THE KRUA YA STORY
AND PHILOSOPHY

KRUA YA
CATERING SERVICES

LOCATION & CONTACT